Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPS- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN TVP TRADING BV
ARTIKEL 1
1.1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere
voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene
voorwaarden geschieden al onze verkopen, werken, leveringen en
diensten onder de hierna volgende voorwaarden, met uitsluiting
van de aankoop- en/of verkoopsvoorwaarden van onze
medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord
van onzentwege.
1.2. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door
de medecontractant aanvaard door het enkele feit van het sluiten
van de overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Deze
algemene voorwaarden zijn, onverminderd de toepasselijkheid
van eventuele bijzondere voorwaarden, van toepassing op alle
latere overeenkomsten die worden gesloten tussen partijen.
ARTIKEL 2
De goederen worden geleverd zoals bepaald op de voorzijde van
de factuur of in de af te sluiten koop-verkoopovereenkomst.
ARTIKEL 3
Indien de medecontractant de goederen moet afhalen en hij hierbij
in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend.
Ondertussen draagt de medecontractant het risico.
ARTIKEL 4
De goederen worden verkocht en ontvangen in onze magazijnen.
Het risico gaat over op de medecontractant vanaf het moment dat
de goederen het magazijn van TVP TRADING BV TRADING
BV verlaten. De goederen verzonden met welk vervoersmiddel
ook, reizen steeds op het risico en verantwoordelijk van de
medecontractant, ook al staan wij met eigen middelen en op eigen
kosten in voor de levering.
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige
betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en
de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden
gewijzigd of geïncorporeerd. Het is de medecontractant verboden
de verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan
een derde of er op enige wijze te beschikken, tot volledige betaling
van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de
bijkomende prestaties. In geval van niet-naleving van dit verbod
zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs
op de medecontractant verschuldigd zijn. Worden de koopwaren
toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende
verkoopprijs in de plaats van de verkocht goederen.
Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s
overgedragen op de medecontractant op het ogenblik van de
levering. Vanaf de levering draagt de medecontractant alle risico’s
en dient hij in te staan voor eventuele verzekering.
Eventuele kosten van ontvangstname van de goederen zijn steeds
ten laste van de medecontractant.
ARTIKEL 5
De goederen worden steeds verkocht in de staat waarin zij zich
bevinden rekening houdend met de staat en eigenschappen van
deze goederen.
De medecontractant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst
te nemen en na te zien. Klachten zijn slechts geldig wanneer de
medecontractant deze bij aangetekend en gemotiveerd schrijven
meldt aan TVP TRADING BV TRADING BV binnen acht dagen
na de levering.
Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na
schriftelijk akkoord van TVP TRADING BV TRADING BV
binnen acht dagen na de levering. De aansprakelijkheid van TVP
TRADING BV TRADING BVis steeds beperkt tot terugbetaling
van de waarde van de gebrekkige goederen. TVP TRADING BV
TRADING BV zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
andere (on)rechtstreeks schade.
Klachten met betrekking tot de factuur dienen op straffe van
verval binnen de 8 dagen na de factuurdatum te gebeuren bij
aangetekend en gemotiveerd schrijven. Behoudens bewijs van het
tegendeel worden onze facturen geacht ontvangen te zijn uiterlijk
drie dagen na de factuurdatum.
ARTIKEL 6
Op straffe van verval dient de medecontractant een beroep te doen
op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat
hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon
ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.
ARTIKEL 7
7.1. De prijs is, behoudens strijdige vermelding op de factuur,
contant bij levering betaalbaar.
7.2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Er kan
slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden
verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.
7.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs
van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 %, met
een minimum van 250,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder
die TVP TRADING BV TRADING BV aldus ondergaat, en met
de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting
van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door TVP
TRADING BV TRADING BV aangestelde raadsman.
Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd,
die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus
2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Deze bepaling blijft gelden indien wij afbetalingstermijnen of
betalingsfaciliteiten toestaan.
7.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke
wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet
vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en
overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit of
korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch
vervallen.
7.5. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de
forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 7.3
verschuldigd.
7.6. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 moet in geval van
betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde
manier geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst
ervan per aangetekend schrijven.
ARTIKEL 8
Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke
reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele
verplichting, behouden wij ons het recht voor om:
- hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te
schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen
of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en
zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn
om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht
om schadevergoeding te vorderen;
- hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke
machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of
geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig
te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te
vorderen.
ARTIKEL 9
Wanneer TVP TRADING BV TRADING BV wegens overmacht,
in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren ,
zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte
onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft TVP TRADING BV
TRADING BV het recht om het contract te annuleren door
eenvoudige schriftelijke betekening aan de medecontractant van
de reden die de uitvoering van het contract verhinderd. TVP
TRADING BV TRADING BV zal in dit geval geen enkele
schadevergoeding aan de medecontractant verschuldigd zijn.
Worden onder meer doch niet limitatief conventioneel een geval
van overmacht beschouwd oorlog, natuuromstandigheden,
staking of lock out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo,
tekort aan transportmiddelen, beperking op energieverbruik en dit
onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij TVP
TRADING BV TRADING BV of bij één van zijn leveranciers.
ARTIKEL 10
De nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene
voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de
algemene voorwaarden mee.
Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen
door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen)
overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen
en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij
zal (zullen) aansluiten.
ARTIKEL 11
De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel
van TVP TRADING BV. Het Belgisch recht is uitsluitend van
toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Brugge.